TO:   FAX:  
FROM:   FAX:  
线路名称: 218文莱个旅签证 天数:   1
成人价格: 元/人 儿童价格: 元/人
▲行程安排
第 1 天 文莱个旅所需资料如下:
1.新旧护照原件(半年以上有效期且有连续的两页签证空白页)
2.两张两寸白底彩照(近半年)
3.身份证正反面复印件
4.三万以上银行存款证明原件(冻结期至少为半年)
5.酒店订单
6.机票订单
7.签证申请表
▲服务标准
温馨提醒
联系人: 王立军             联系电话: 0391-2620013             联系传真: 0391-2619852